logo
verkoopsvoorwaarden


 1. Onder de opdrachtgever wordt steeds verstaan degene die de order heeft gegeven en/of diegene aan wie gefactureerd wordt; Sjoeki bvba degene die de order heeft aanvaard.

 2. Sjoeki bewaard reparaties en bestellingen voor 3 maanden. Hierna worden deze verdeeld via Spullenhulp of Kringloopwinkel. Niet opgehaalde veiligheidssleutels worden na 3 maand vernietigd.

 3. Alle bedingen betreffende de leveringstermijn worden beschouwd als gedaan ten aanwijzende titel. Het niet tijdig leveren van de leverancier doet geen enkel recht op schadevergoeding ontstaan in hoofde van de opdrachtgever.

 4. Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest bij aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen geschieden. Indien de opdrachtgever verzuimt levering te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij ontvangst van de verzendnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan, vanaf ontvangst van de factuur. Indien binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de opdrachtgever de geleverde artikels volledig in zijn geheel aanvaard heeft. Dit geldt eveneens uitdrukkelijk voor de verborgen gebreken.

 5. De verantwoordelijkheid van Sjoeki bvba is beperkt tot de teruggave van de prijs voor het niet‐conform gedeelte van de opdracht en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

 6. Bestellingen van certificaatsleutels dienen altijd vergezeld te zijn van een duidelijk leesbare afbeelding van de te bestellen sleutel(s). Bij afwezigheid hiervan kan Sjoeki bvba nooit aansprakelijk gesteld worden in geval van betwisting. Wegens het persoonlijk karakter van deze sleutels, kan ook nooit een terugbetaling worden geëist.

 7. Bestellingen vanaf €500,00 worden pas uitgevoerd vanaf de voorschotfactuur van 1/3 van het totaal bedrag werd ontvangen.

 8. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico's die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra deze ter zijner beschikking worden gesteld.

 9. In geval van niet‐betaling op de vervaldag van een factuur, zal voor alle facturen waarvan de betaling niet is geschied voor de vervaldag de toegestane termijn vervallen. Al deze facturen zijn onmiddellijk vorderbaar.

 10. Alle goederen vermeld op deze factuur zullen worden teruggehaald bij de opdrachtgever of van de plaats waar de opdrachtgever deze heeft verspreid.

 11. Sjoeki bvba kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan eigendommen van de opdrachtgever of derden, als gevolg van het terughalen van deze goederen.

 12. Al onze verkopen geschieden strikt contant. Bij geheel of gedeeltelijk niet‐betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een rente van 14 % per jaar vanaf deze vervaldag. Bij gebrek aan vermelding van een bijzondere vervaldag wordt deze geacht samen te vallen met de factuurdatum.

 13. Bij gebreke of gedeeltelijke niet‐betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefs ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 1500 EUR, zelfs bij termijnen van respijt. Alle geschillen van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden kunnen voortspruiten uit hoofde van welke onzer overeenkomsten ook, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Oudenaarde.

 14. Aankopen bij Sjoeki bvba impliceert dat de opdrachtgever kennis heeft genomen van de verkoopsvoorwaarden en deze ook aanvaard. Een exemplaar van deze verkoopsvoorwaarden is openbaar via onze website sjoeki.be en kan op eenvoudig verzoek bekomen worden.